Huisregels van Pro Show Musicals

Ga  je meespelen in een onze musical productie, dan vinden wij het belangrijk dat je de huisregels van Pro Show Musicals kent en je eraan houdt. Deze zijn opgesteld om een zo professioneel mogelijke samenwerking tussen team, deelnemers en Pro Show Musicals te kunnen creëren.

Deelname

Een deelnemer is pas een deelnemer als hij/zij…

  • is toegelaten tot de lopende Pro Show Musical productie als acteur / actrice of ensemble;
  • deelnemer de hiervoor geldende overeenkomst heeft getekend. Hierin verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van het Pro Show Musical reglement en toont deelnemer zich bereid hieraan te houden;
  • de deelnemer het te betalen “deelnamebedrag” (wat is vastgesteld door Pro Show Musicals)volgens de geldende betalingsvoorwaarden voldoet.

Betaling

De deelnemer dient de door Pro Show Musicals vast te stellen bijdrage, hetzij in één termijn, dan wel in vier termijnen per lopende productie te voldoen. Hiervoor worden vaste betalingsdata gehanteerd door Pro Show Musicals

Het “deelnamebedrag” van € 220,- (seizoen 2021 – 2022) is voor iedere deelnemer gelijk, echter wel afhankelijk van een directe betaling van € 220,- of een betaling in 4 termijnen (€ 240,-). Wordt het deelnamebedrag in één keer betaald, dan is er een korting van €20,- van toepassing. Indien er in 4 termijnen wordt betaald, bedraagt het “deelnamebedrag” € 240,-

  • 1e betalingstermijn van € 60,- is vastgesteld in de eerste week van september.
  • 2e betalingstermijn van € 60,- is vastgesteld in de eerste week van november.
  • 3e betalingstermijn van € 60,- is vastgesteld in de eerste week van januari.
  • 4e betalingstermijn van € 60,- is vastgesteld in de eerste week van maart.

Eventuele wijzigingen in de hoogte van het “deelnamebedrag” zullen voorafgaande aan een nieuw productieseizoen door Pro Show Musicals bekend worden gemaakt via de website proshowmusicals.nl 

“Deelnamebedragen” worden in deze periodes uitsluitend via een bankbetaling (IDEAL) overgemaakt op ABN AMRO rekeningnummer NL88 ABNA 0100 3102 65 t.n.v. Pro Show Musicals V.O.F. o.v.v. naam en betaalomschrijving.

Repetities

In totaal worden er 29 repetities gehouden op de dinsdagavond van 20:00 tot 22:30. Daarnaast worden er 3 doorloopdagen gehouden op een zondag van 12:00 – 17:00 of een dinsdagavond van 18:00 tot 23:00. Van alle repetitiedata, doorloopdata en uitvoeringsdata geeft de deelnemer aan hiervan vooraf op de hoogte te zijn gesteld (o.a. door website publicatie). Tevens verbindt de deelnemer zich door ondertekening van de overeenkomst aan deze data qua beschikbaarheid en inzet.

De deelnemer verplicht zich zo goed mogelijk de aanwijzingen van de door de Pro Show Musicals aangewezen begeleiding op te volgen.

Tijdens de repetitie dient er door de deelnemer gemakkelijk zittende kleding en dito schoenen te worden gedragen. De deelnemer wordt geacht notities te maken van de aanwijzingen die door de begeleiders aan de deelnemer worden gegeven m.b.t. zijn of haar rol.

Bij aanname (na auditie), kennisneming van het reglement en ondertekening van de overeenkomst, zal de deelnemer, voorafgaande aan de lopende productie en voorafgaande aan de zomervakantie, het script ontvangen van de Pro Show Musical begeleiding. De deelnemer verplicht zich om zijn/haar (understudy) rol tijdens de zomervakantie, doch uiterlijk vóór 15 november van het lopende productieseizoen volledig uit het hoofd te kennen.

Uitvoering

De deelnemer is in geval van uitvoeringen verplicht op de afgesproken tijdstippen te verschijnen en medewerking te verlenen aan de uitvoeringen van de lopende productie van Pro Show Musicals.

(U) study

Pro Show Musicals behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, gebruik te maken van een ‘understudy’. Pro Show Musicals mag hiervan gebruik maken om ‘eventuele schade’ aan Pro Show Musical producties door ziekte, uitval of letsel van deelnemers vooraf te beperken. Welke rol de  status van ‘understudy’ krijgt, wordt door Pro Show Musicals met zowel de deelnemer, als ‘understudy’ deelnemer besproken, voordat dit in de groep bekend gemaakt word.

De rol van ‘understudy’ wordt uitsluitend toegekend aan deelnemers die in de lopende productie zijn aangewezen als ensemble. De ‘understudy’ deelnemer heeft het recht om tenminste 1 voorstelling deze ‘understudy’ rol te spelen. Pro Show Musicals zal ruim van tevoren bepalen op welke voorstellingsdatum de ‘understudy’ rol wordt gespeeld. De ‘understudy’ deelnemer verplicht zich daarmee om de teksten van de betreffende ‘understudy’ rol uit het hoofd te leren en aanwijzingen voor deze rol nauwkeurig bij te houden en te noteren.

De deelnemer wiens rol een ‘understudy’ status heeft gekregen, is bereid om zijn of haar rol tenminste één voorstelling door de aangewezen ‘understudy’ te laten spelen. Betreffende deelnemer is in deze ‘understudy voorstelling’ gerechtigd om mee te spelen in het ensemble of om af te zien van deelname aan de ‘understudy voorstelling’.

Vakantie

Pro Show Musicals geeft geen repetities gedurende de kerstvakantie. Een overzicht van de repetities, doorlopen en uitvoeringsdata is te vinden op de website en in de overeenkomst welke deelnemer met Pro Show Musicals sluit. 

Ziekte

Pro Show Musicals spant zich in om tijdig vervanging te regelen, danwel een vervangende repetitie datum te plannen, wanneer de begeleiders onverhoopt door ziekte of overmacht zijn verhinderd, zodanig dat de repetitie geen doorgang kan vinden. In geval van een incidentele repetitie uitval heeft de deelnemer geen recht op financiële compensatie van een deel van het “deelnamebedrag”. Bij langdurige uitval van repetities zal naar rato het “deelnamebedrag” aan de deelnemer worden terugbetaald.

Stoppen

De deelname van de deelnemer eindigt in geval van:

  • het verstrijken van de afgesproken betalingsdata (in geheel of in termijnen);
  • opzegging door Pro Show Musicals;
  • het overlijden van de deelnemer;

Opzegging door Pro Show Musicals kan slechts schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken wanneer de deelnemer heeft verzuimd te voldoen aan de vereisten of op andere wijze in gebreke is gebleven.

Ingeval de deelname eindigt, moeten eventueel ter beschikking gestelde materialen welke eigendom zijn van Pro Show Musicals, binnen twee weken na opzegdatum door de deelnemer aan Pro Show Musicals worden geretourneerd.

Bij beëindiging van deelname dient het nog verschuldigde “deelnamebedrag” evengoed te worden betaald en blijft de deelnemer onbeperkt aansprakelijk voor het nog niet betaalde bedrag(en) of andere schulden aan Pro Show Musicals.

Restitutie

Restitutie van het “deelnamebedrag” is niet mogelijk. Gedurende de duur van de overeenkomst kan de deelnemer zijn of haar deelname niet beëindigen, mits hiervoor na overleg met Pro Show Musicals en uitdrukkelijk door Pro Show Musicals toestemming is gegeven. Heeft u vragen over restitutie van gekochte tickets van onze voorstelling? Lees meer…

Rechten

De deelnemer verleent met de ondertekening van de overeenkomst toestemming aan Pro Show Musicals om het portret van de deelnemer en zijn of haar naam te gebruiken, ten behoeve van de promotie van Pro Show Musicals of daarvan afgeleide producten. Deze toestemming omvat onder andere en uitdrukkelijk het recht van Pro Show Musicals om voorafgaand aan en tijdens de repetities, doorlopen en voorstellingen gemaakte foto’s te publiceren op de website van Pro Show Musicals, op social media en in promotionele materialen zoals programmaboeken, flyers, en/of anderszins.

Pro Show Musicals is bevoegd al het verkregen beeld- en geluidsmateriaal van de productie te gebruiken en met één of meer derden overeenkomsten te sluiten op door Pro Show Musicals overeengekomen voorwaarden. Pro Show Musicals vrijwaart de deelnemer voor iedere vorm van aansprakelijkheid van overeenkomsten welke Pro Show Musicals met een of meer derden  is aangegaan.

De deelnemer kan inzake de bovengenoemde activiteiten van/namens Pro Show Musicals en/of één of meer aan Pro Show Musicals gebonden derden, geen rechten ontlenen dan wel betalingen vorderen.